Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Истраживање тренутног стања у сектору туризма у општини Грачаница -Прво тромесечје 2022.-

25.05.2022.

Грачаница као туристичка дестинација постаје позната и атрактивна на глобалној туристичкој мапи. Највећи допринос овој чињеници је манастир Грачаница (14. век) који се налази на УНЕСКО листи светске баштине. Због манастира Грачаница, туристи у Грачаници бораве само пар сати, јер је манастир био само успутно одредиште. Међутим, у 2016. години је са уређењем археолошког налазишта Улпијана и његовим проглашавањем у археолошки парк, Грачаница је од туристичког ресурса добила још један туристички производ, тј. туристичку атракцију која је приступачнија и интересантнија туристима. Истраживање је показало да је уређење Улпијане утицало на додатно задржавање туриста и повећање прихода у угоститељским објектима у општини Грачаница. Са изградњом нових туристичких атракција, организовањем међународних фестивала и креирањем нових туристичких производа, као што је то планирано у Стратегији развоја туризма општине Грачаница (2016-2021), туристичка понуда Грачанице ће се знатно проширити. Креирање додатног садржаја је од кључног значаја за дужи боравак туриста у Грачаници, а самим тим и повећање прихода од туризма.

ТО Грачанице је у претходним годинама имала веома добру сарадњу са донаторима, локалним институцијама, амбасадама и донаторским организацијама, са којима је одржано више од 50 састанака. Резултат добре сарадње огледа се и у великом броју имплементираних пројеката у претходих пет година, због чега је ТО Грачанице препозната као поуздани партнер у области развоја туризма.

Иако је услед пандемије изазване вирусом КОВИД-19 у 2020. години, велики број активности морао бити потпуно отказан или одложен, у 2021. години је ситуација доста боља у односу на прошлу, али наравно и даље не идеална. Активности које је почетком 2022. године ТО Грачанице одредила у склопу пројекта „Одрживи развој туризма у општини Грачаница“ све активности планиране за прво тромесечје 2022. су успешно реализоване. Како су мере уведене ради спречавања ширења вируса корона знатно ублажене, очеујемо да ћемо и у наредном периоду наставити са успешним остваривањем свим својих активности.

Такође, ТО Грачанице је посебну пажњу посветила дигитализацији садржаја, промотивног материјала, брошура и флајера које свакако поседујемо и у штампаној форми, али који су нажалост били недоступни за већину посетилаца који су раније били у могућности да сами дођу, посете и доживе све оно што наша општина као туристичка дестинација има да им понуди. Константно смо радили и на развоју и препознатљивости на друштвеним мрежама, где смо већ имали пуно успеха.

План за будућност ТО Грачанице је да својим константним радом на промоцији и одрживом развоју туризма допринесе повећању броја туриста и самим ти повећање зараде економском сектору.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊАРезултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 45 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:


      Хотели и мотели:


·     На питање да ли су задовољни бројем ноћења у свом хотелу/мотелу у првом тромесечју 2022. године, 38%, односно највећи број испитаника је изјавило да је веома задовољно бројем ноћења у свом објекту, такође 38% је делимично задовољних, 12% је изјавило да је незадовољно бројем гостију, 12% испитаника је веома незадовољних, док задовољних није било.

·      У првом тромесечју 2021. години реализовано је 8.483 ноћењa, што је већи број у односу на исти период 2021. године, док су приходи остварени од ноћења 187.650 (статистика се рачуна за прва три месеца 2022. године).

·      Испитаници су такође изјавили да је највећи број, односно 37% испитаника делимично задовољно бројем туриста/гостију ресторану у оквиру смештајних објеката у првом тромесечју 2022. године, 25% испитаника је изјавило да је незадовољно бројем туриста/гостију, 13% испитаника је веома задовољно, такође 13% је изјавило да је задовољно и 12% власника је веома незадовољно бројем гостију.

·   У смештајним угоститељским објектима тренутно ради 74 радника, број радника се у прошлој години није значајно променио у односу на претходне две године, дошло је само до мање варијације у занимањима, број конобара се није драстично мењао, док је већа потражња и ове године била за куварима. Број новозапослених радника у смештајним угосититељским објектима је 8 што је за 25% више новозапослених радника више у односу на прошлу годину.

·       Од свих испитаних власника смештајних угоститељских објеката, 62 % од укупног броја испитаника изјавило је да њихови радници носе униформе са обележјем објекта у коме раде.

·      За прва три месеца текуће године, 50 % испитаника је изјавило да је незадовољно бројем ноћења током трајања манифестација, 25% испитаника је делимично задовољно, 13% је задовољно, такође 12% је незадовољно бројем гостију, веома задовољних није било.


Ресторани:

 

·     На питање да ли су задовољни бројем гостију у ресторану, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је делимично задовољно (47%), веома задовољних је било 21%, задовољних и незадовољних је било 11%, док је веома незадовољних било 10%.

Анкета које је одрађена за прво тромесечје 2022. показала је да је на основу свега наведеног може се закључити да је дошло до побољшања у односу на претходну годину, и годину раније која је свакако била погубна за рад угоститељских објеката, међутим позитиван раст се свакако примећује.

·    68% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта.       

·      37% од укупног броја анкетираних власника изјавило да је делимично задовољно бројем гостију и посета ресторану током трајања манифестација, али је такође 37% испитаника веома незадовољно бројем посета, 16% је задовољно бројем гостију, 10% је незадовољно, док веома задовољних није било.

·    Тренутни број запослених радника у анкетираним ресторанима је 176. Број новозапослених радника у угоститељству је 21 радник у првом тромесечју 2022. године.

 

Кафићи и кафе-пицерије:


·   На питање да ли су задовољни бројем гостију у кафићу/кафе пицерији, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је задовољно (56%), делимично задовољних је било 33%, веома задовољних је било 6%, незадовољних 5%, док је веома незадовољних није било.

·  78% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта.

·    Већина анкетираних власника локалних кафића и пицерија је одговорила да на повећање броја гостију не утичу много које се организују у Грачаници. Веома незадовољних је било 45%, делимично задовољних је 34%, задовољних је било 12%, док је незадовољних и веома задовољних било 6%. Они су такође изјавили да су манифестације свих врста битне за повећање локалног промета.

·    Тренутни број свих запослених у кафићима и кафе-пицеријама у општини Грачаница је  91. Број радника који су запослени у прошлој години је 22.

 

Напомена: Упркос жељи да ТО Грачанице прикаже тачан извештај стања развоја туризма и броја потенцијалних туриста, недостају плански и законски акти који би утицали на унапређење обавеза статистичког праћења и примену савремене метадологије прикупљања и обраде података. Кључне слабости унутар локалне заједнице које је неопходно отклонити адекватним корективним мерама и политикама су: 

ØДвоструко опорезивање робе и услуга привредних субјеката регистрованих у оба система;

ØНеевидентирање и непријављивање туриста на смештају;

ØНередовна и неажурна статистика у већини објеката за смештај услед недостатка законских правила и прописа из које настаје неадекватна методологија статистичког праћења и обраде података:

ØНепостојање система обрачуна и обавезног плаћања боравишне таксе локалној самоуправи.


Резултате истраживања можете преузети кликом на овај линк: Тренутно стања у сектору туризма - Истраживање за прво тромесечје 2022. године.pdf


Истраживање тренутног стања у сектору туризма у општини Грачаница - Четврто тромесечје 2022. године - 06.12.2022.

Резултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 47 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:

Прочитај целу вест