Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Welcome

English translation of our website is currently under construction....
Thank you for your patience.


Thirrje publike për trajnimin dhe çertifikimin e ciceronëve turistik - 19.02.2019.

Organizata Turistike e Graçanicës (OTG) shpall thirrje publike për trajnimin e 30 ciceronëve turistik në kuadër të projektit “Zhvillimi i aftësive të ciceronëve turistik në Kosovë”. Qëllimi i këtij projekti është që të zhvillojë aftësitë praktike dhe të rrisë punësimin e grave dhe të rinjve.

Read complete article

Public call for training and certification of tourist guides - 19.02.2019.


Tourism Organization of Gračanica (TOG) announces a public call for training of 30 tourist guides within the project “Skill development for tour guides in Kosovo”.

Read complete article

Call for intership / Konkurs për punë praktike - 09.03.2018.


The Municipality of Gracanica in cooperation with the Tourist Organization of Gracanica, announces a competition for architecture engineers who will intern at the "Urbanization of Gracanica" project.
Komuna e Graçanicës në bashkëpunim me Organizatën turistike Graçanicë shpall konkurs për inxhinierët e arkitekturës që do ta kryejnë punën praktike në kuadër të projektit "Urbanizimi i Graçanicës". 

Read complete article