Туристичка организација Грачанице
Tourism organization of Gracanica

Истраживање тренутног стања у сектору туризма у општини Грачаница - ШЕСТ МЕСЕЦИ 2023. године

11.07.2023.

 

Резултати истраживања ТО Грачанице, којим је обухваћено укупно 47 угоститељских објеката, добијени су анкетирањем власника угоститељских објеката и на основу њих се може закључити следеће:

      Хотели и мотели:

·      На питање да ли су задовољни бројем ноћења у свом хотелу/мотелу у шест месеци 2023. године, 56%, односно највећи број испитаника је изјавило да је делимично задовољно бројем ноћења у свом објекту, 33% је задовољних, 11% је изјавило да је веома незадовољно бројем гостију, незадовољних и веома задовољних није било.

·      У шест месеци 2023. године реализовано је 28.860 ноћењa, што је већи број у односу на исти период 2022. године.

·       Испитаници су такође изјавили да је највећи број, односно 56% испитаника задовољно бројем туриста/гостију ресторану у оквиру смештајних објеката за шест месеци 2023. године, 33% испитаника је изјавило да је делимично задовољно бројем туриста/гостију, 11% испитаника је веома незадовољно, незадовољних и веома задовољних није било.

·       У смештајним угоститељским објектима тренутно ради 55 радника, број радника се у прошлој години није значајно променио у односу на претходне године, дошло је само до мање варијације у занимањима, број конобара се није драстично мењао, док је већа потражња и ове године била за куварима.

·   Број новозапослених радника у смештајним угосититељским објектима је 6 што је за 15% више новозапослених радника више у односу на прошлу годину.

·     Од свих испитаних власника смештајних угоститељских објеката, 89% од укупног броја испитаника изјавило је да њихови радници носе униформе са обележјем објекта у коме раде

·   За шест месеци текуће године, 34% испитаника је изјавило да је задовољно бројем ноћења током трајања манифестација, 22% испитаника је делимично задовољно, 22% је веома незадовољно, такође 11% је незадовољно бројем гостију, веома задовољних је било 11%.

 

Ресторани:

 

·   На питање да ли су задовољни бројем гостију у ресторану, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је задовољно (42%), делимично задовољних је било 37%, веома незадовољних (11%), веома задовољних и незадовољних је било 5%.

·   68% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта.

·   37% од укупног броја анкетираних власника изјавило да је задовољно бројем гостију и посета ресторану током трајања манифестација, 21% испитаника делимично задовољно бројем посета, 21% је незадовољно бројем гостију, 16% је веома незадовољно, док је веома задовољних било 5%.

·    Тренутни број свих запослених у кафићима и кафе-пицеријама у општини Грачаница је  110. Број радника који су запослени у прошлој години је 25. Што је за 15% више и у односу на прву поовину 2022. године.

 

Кафићи и кафе-пицерије:

·   На питање да ли су задовољни бројем гостију у кафићу/кафе пицерији, највећи број испитаних угоститеља је изјавило да је делимично задовољно (53%), задовољних је било 37%, веома задовољних је било 10%, незадовољних и веома незадовољних није било.

·   58% испитаних власника ресторана изјавило је да њихово особље носи униформе са обележјем угоститељског објекта..

·      Већина анкетираних власника локалних кафића и пицерија је одговорила да на повећање броја гостију веома утичу манифестације које се организују у Грачаници. Задовољних је било 39%, делимично задовољних је 28%, незадовољних је било 17%, док је веома незадовољних и веома задовољних било 11%. Они су такође изјавили да су манифестације свих врста битне за повећање локалног промета.

·   Тренутни број свих запослених у кафићима и кафе-пицеријама у општини Грачаница је  91. Број радника који су запослени у прошлој години је 22.


ЦЕЛО ИСТРАЖОВАЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА ОВОМ ЛИНКУ:  

PDF: Istraživanje trenutnog stanja u sektoru turizma, prvih šest meseci 2023.pdf

Word dokument: Istraživanje trenutnog stanja u sektoru turizma, prvih šest meseci 2023.docx


Напомена: Упркос жељи да ТО Грачанице прикаже тачан извештај стања развоја туризма и броја потенцијалних туриста, недостају плански и законски акти који би утицали на унапређење обавеза статистичког праћења и примену савремене метадологије прикупљања и обраде података. Кључне слабости унутар локалне заједнице које је неопходно отклонити адекватним корективним мерама и политикама су:

Ø  Двоструко опорезивање робе и услуга привредних субјеката регистрованих у оба система;

Ø  Неевидентирање и непријављивање туриста на смештају;

Ø  Нередовна и неажурна статистика у већини објеката за смештај услед недостатка законских правила и прописа из које настаје неадекватна методологија статистичког праћења и обраде података:

Ø  Непостојање система обрачуна и обавезног плаћања боравишне таксе локалној самоуправи.